Komunální odpad

Vývozy zprostředkovávají Technické služby Kaplice spol. s r.o. 

 • Od ledna 2022 nová Obecně závazná vyhláška městyse Besednice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • poplatková povinnosti pro všechny občany a pro rekreační objekty na území městyse Besednice
 • Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce a spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • sazba poplatku činí 500,- Kč
 • poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 • četnost vývozu – 1 x 14 dní (čtvrtek)
 • rozpis vývozů 2023

Velkoobjemový odpad

 • ve dvoře „Vachlovec“ již není možnost uložit objemný odpad do velkoobjemového kontejneru.

Dvě možnosti ukládání objemného odpadu:

 • celoroční ukládání objemného odpadu ve sběrném dvoře ve Velešíně. Pro objemný odpad větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd, slouží sběrný dvůr ve Velešíně. Tuto službu je hrazena obcí.  V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) spoluúčast.
  Otevírací doba sběrného dvora ve Velešíně:
  od 1.11. do 28.2. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 16:00 
                                                                     sobota 08:00 - 13:00 
  od 1.3. do 31.10. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 17:00
                                                                     sobota 08:00 - 13:00 
 • čtvrtletní svozy objemného odpadu na určených stanovištích v Besednici. Předem bude zveřejněn čas a místo sběru (na úřední desce, ve zpravodaji, v rozhlasum na webových stránkách a FB stránkách). Odpad bude na místě tříděn do zvlášních sběrných nádob.

  Termíny sběrných dnů: sobota 25.02.2023; sobota 17.06.2023, sobota 09.09.2023, sobota 02.12.2023. Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Separovaný odpad

Plast, papír, sklo

Vývozy zprostředkovává Marius Pedersen a.s.

Umístění kontejnerů:

 • ve „Vachlovci“
 • u Jednoty
 • ul. Slabošovská
 • ul. Hlinice u bytových domů
 • křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout)
 • u školy
 • v Malči

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vyváží Marius Pedersen a. s.

 • v obci jsou rozmístěny popelnice na BIOODPAD (1100 l) v ul. Slabošovská, křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout) a ul. Hlinice u bytových domů,
 • ve „Vachlovci“ a nad školním hřištěm 
 • tyto označené nádoby lze využít celoročně na trávu ze zahrad, ovoce, zelenina, slupky a další.

Potravinářské oleje

Vyváží EKO-PF s. r. o.

 • Do nádoby patří: použité oleje a tuky z domácností např. fritovací olej, olej po smažení, ztužené jedlé tuky.
 • Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a kapaliny.
 • Zákaz shromažďování jiných než potravinářských olejů u kontejneru na tříděný odpad.
 • Žádáme občany, aby si vyjetý olej z osobních automobilů likvidovali způsobem k tomu určeným a neshromažďovali je u kontejnerů pro rostlinné oleje!

 

OSTATNÍ

Elektroodpad 

Vyváží ASEKOL a. s.

 • v obci je rozmístěno několik nádob na tento druh odpadu

Větve ze stromů

 • shromažďovací místo směrem na cihelnu u odbočky na ČOV

Koše na psí exkrementy

 • v obci umístěno 5 košů

OSTATNÍ

Oděvy

Vyváží TextilEco a. s.

 • v Besednici umístěny tři nádoby
 • v Malči jedna nádoba

Léky

Vyváží MEDITEP s. r. o.

 • v obci umístěna jedna nádoba v budově radnice

Sběrný dvůr Velešín

Možnost ukládání objedmného odpadu větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd.
Tato služba je hrazena obcí. V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) bude požadovaná spoluúčast.

Otevírací doba sběrného dvora:

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:
pondělí až pátek                             7:00 – 17:00
sobota                                                 8:00 – 13:00

od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:
pondělí až pátek                              7:00 – 16:00
sobota                                                  8:00 – 13:00

Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva ve Velešíně, v ulici Na Humnech.

Tel: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

 Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora o předložení občanského průkazu k ověření totožnosti!!!

EKO-KOM

Městys Besednice je zapojen do systému EKO-KOM (na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů).

Tím získal nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Tato odměna se vypočítává z čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání se složkami komunálních odpadů a její výše závisí na množství vytříděného odpadu