Komunální odpad

Vývozy zprostředková firma Marius Pedersen a.s.

Velkoobjemový odpad

Dvě možnosti ukládání objemného odpadu:

1. CELOROČNÍ ukládání objemného odpadu ve sběrném dvoře ve Velešíně.

 • Možnost ukládání objedmného odpadu větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd.
  Tato služba je hrazena obcí. V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) bude požadovaná spoluúčast. Limity pro ukládání odpadu ve sběrném dvoře ve Velešíně 
 • Otevírací doba sběrného dvora ve Velešíně:
  od 1.11. do 28.2. provozní doba: pondělí až čtvrtek 11:00 - 16:00 
                                                                            pátek 9:00 - 16:00 
                                                                          sobota 8:00 - 13:00 
  od 1.3. do 31.10. provozní doba: pondělí až čtvrtek 12:00 - 17:00
                                                                          pátek 10:00 - 17:00
                                                                          sobota 8:00 - 13:00
 • Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva ve Velešíně, v ulici Na Humnech.
 • Kontakt: tel: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz
 • Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora o předložení občanského průkazu k ověření totožnosti!!!
 • V případě občanů bez TP je nutná dohoda se starostkou.

2. ČTVRTLETNÍ  svozy objemného odpadu na určených stanovištích v Besednici.

 • Předem bude zveřejněn čas a místo sběru (na úřední desce, ve zpravodaji, v rozhlasu, na webových stránkách a FB stránkách). Odpad bude na místě tříděn do zvlášních sběrných nádob.
 • Termíny sběrných dnů: sobota 09.03.2024; sobota 22.06.2024, 07.10.2024. Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Separovaný odpad

Vývozy zprostředkovává Marius Pedersen a.s.

Plast, papír

Vývozy zprostředkovává Marius Pedersen a.s.

Občanům v rodinných domech byly darovány 240l popelnice na plast a papír. Bytové domy mají svá sběrná místa.

Sklo

Umístění osstatních kontejnerů: 

 • ve „Vachlovci“
 • u Jednoty
 • ul. Slabošovská
 • ul. Hlinice u bytových domů
 • křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout)
 • u školy
 • v Malči

BRKO

 1. Změnit informaci o potravinářském oleji – zmizí ty zelené po vsi a lidé mohou odkládat olej k popelnicím při vývozů (jakýkoliv svozový den)

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vyváží Marius Pedersen a. s.

 • v obci jsou rozmístěny popelnice na BIOODPAD (1100 l) v ul. Slabošovská, křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout) a ul. Hlinice u bytových domů,
 • ve „Vachlovci“ a nad školním hřištěm 
 • tyto označené nádoby lze využít celoročně na trávu ze zahrad, ovoce, zelenina, slupky a další.

Potravinářské oleje

Vyváží Marius Pedersen a. s.

 • Potravinářské oleje je možné odkládat k popelnicím při vývozech (jakýkoliv svozový den).

OSTATNÍ

Elektroodpad 

Vyváží ASEKOL a. s.

 • v obci je rozmístěno několik nádob na tento druh odpadu

Oděvy

Vyváží TextilEco a. s.

 • v Besednici umístěny tři nádoby
 • v Malči jedna nádoba

OSTATNÍ

Větve ze stromů

 • shromažďovací místo směrem na cihelnu u odbočky na ČOV

Koše na psí exkrementy

 • v obci umístěno 5 košů

EKO-KOM

Městys Besednice je zapojen do systému EKO-KOM (na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů).

Tím získal nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Tato odměna se vypočítává z čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání se složkami komunálních odpadů a její výše závisí na množství vytříděného odpadu