Komunální odpad

Vývozy zprostředkovávají Technické služby Kaplice spol. s r.o. 

 • Od ledna 2022 nová Obecně závazná vyhláška městyse Besednice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • poplatková povinnosti pro všechny občany a pro rekreační objekty na území městyse Besednice
 • Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce a spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • sazba poplatku činí 500,- Kč
 • poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 • četnost vývozu – 1 x 14 dní (čtvrtek)
 • rozpis vývozů 2023

Velkoobjemový odpad

 • ve dvoře „Vachlovec“ již není možnost uložit objemný odpad do velkoobjemového kontejneru.

Dvě možnosti ukládání objemného odpadu:

 • celoroční ukládání objemného odpadu ve sběrném dvoře ve Velešíně.
  Otevírací doba sběrného dvora ve Velešíně:
  od 1.11. do 28.2. provozní doba: pondělí až čtvrtek 11:00 - 16:00 
                                                                            pátek 9:00 - 16:00 
                                                                          sobota 8:00 - 13:00 
  od 1.3. do 31.10. provozní doba: pondělí až čtvrtek 12:00 - 17:00
                                                                          pátek 10:00 - 17:00
                                                                          sobota 8:00 - 13:00 
  Ukládání odpadu ve sběrném dvoře ve Velešíně - informace 
 • čtvrtletní svozy objemného odpadu na určených stanovištích v Besednici. Předem bude zveřejněn čas a místo sběru (na úřední desce, ve zpravodaji, v rozhlasum na webových stránkách a FB stránkách). Odpad bude na místě tříděn do zvlášních sběrných nádob.

  Termíny sběrných dnů: sobota 25.02.2023; sobota 17.06.2023, sobota 09.09.2023, sobota 02.12.2023. Přistaveny budou dva velkoobjemové kontejnery v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Separovaný odpad

Plast, papír, sklo

Vývozy zprostředkovává Marius Pedersen a.s.

Umístění kontejnerů:

 • ve „Vachlovci“
 • u Jednoty
 • ul. Slabošovská
 • ul. Hlinice u bytových domů
 • křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout)
 • u školy
 • v Malči

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vyváží Marius Pedersen a. s.

 • v obci jsou rozmístěny popelnice na BIOODPAD (1100 l) v ul. Slabošovská, křižovatka ul. Hlinice (směr Kohout) a ul. Hlinice u bytových domů,
 • ve „Vachlovci“ a nad školním hřištěm 
 • tyto označené nádoby lze využít celoročně na trávu ze zahrad, ovoce, zelenina, slupky a další.

Potravinářské oleje

Vyváží EKO-PF s. r. o.

 • Do nádoby patří: použité oleje a tuky z domácností např. fritovací olej, olej po smažení, ztužené jedlé tuky.
 • Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a kapaliny.
 • Zákaz shromažďování jiných než potravinářských olejů u kontejneru na tříděný odpad.
 • Žádáme občany, aby si vyjetý olej z osobních automobilů likvidovali způsobem k tomu určeným a neshromažďovali je u kontejnerů pro rostlinné oleje!

 

OSTATNÍ

Elektroodpad 

Vyváží ASEKOL a. s.

 • v obci je rozmístěno několik nádob na tento druh odpadu

Větve ze stromů

 • shromažďovací místo směrem na cihelnu u odbočky na ČOV

Koše na psí exkrementy

 • v obci umístěno 5 košů

OSTATNÍ

Oděvy

Vyváží TextilEco a. s.

 • v Besednici umístěny tři nádoby
 • v Malči jedna nádoba

Léky

Vyváží MEDITEP s. r. o.

 • v obci umístěna jedna nádoba v budově radnice

Sběrný dvůr Velešín

Možnost ukládání objedmného odpadu větších rozměrů jako např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd.
Tato služba je hrazena obcí. V případě vyšší hmotnosti (např u stavební sutě nad 0,5t) bude požadovaná spoluúčast.

Otevírací doba sběrného dvora:

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:
pondělí až pátek                             7:00 – 17:00
sobota                                                 8:00 – 13:00

od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:
pondělí až pátek                              7:00 – 16:00
sobota                                                  8:00 – 13:00

Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva ve Velešíně, v ulici Na Humnech.

Tel: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

 Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora o předložení občanského průkazu k ověření totožnosti!!!

EKO-KOM

Městys Besednice je zapojen do systému EKO-KOM (na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů).

Tím získal nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Tato odměna se vypočítává z čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání se složkami komunálních odpadů a její výše závisí na množství vytříděného odpadu

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 

Informace občanům Městys Besednice o odpadech za rok 2021

Informace občanům Městys Besednice o odpadech za rok 2022