1 Název

Městys Besednice

2 Důvod a způsob založení

  • Městys Besednice se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
  • Obec byla zřízena dnem účinnosti zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3 Organizační struktura

Organizační řád

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Besednice
Náměstí 52
382 81 Besednice

Úřad městyse Besednice
Náměstí 52
382 81 Besednice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náměstí 52, 382 81 Besednice

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa:   8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

4.4. Telefonní čísla

Starostka - tel.: 725 793 512
Účetní, správce rozpočtu, evidence majetku – tel: 602 614 730
Podatelna, matrika, evidence obyvatel, odpady, pohřebnictví – tel: 725 964 476

4.5 Čísla faxu

- - - 

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.besednice.cz/U%C5%99ad/povinne-zve%C5%99ej%C5%88ovane-informace/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@besednice.cz

Primární datová schránka: e2wbfia

4.8 Další elektronické adresy

starosta@besednice.cz
fv@besednice.cz 

5 Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu: 0580015339
Kód banky: 0800
Banka:  Česká spořitelna a.s.

6 IČ

Identifikační číslo (IČ): 00245798

7 DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00245798

S účinností od 01.01.2010 jsme plátci DPH

8 Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Dokumenty finančního hospodaření

9 Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad městyse nebo e-podatelnu.

10 Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • E-mailem
  • Elektronickým podáním
  • Telefonicky

11 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu, který předmětné rozhodnutí vydal.
Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušného referenta.

13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace Portal veřejné správy

14 Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon Popis
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/200 Sb. Zákon o obcíchm ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoníkm ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb.  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a směrnice

15 Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16 Licenční smlouvy

Městys Besednice nemá licenční smlouvy.

16.1 Vzory licenčních smluv

Městys Besednice nemá vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Městys Besednice nemá výhradní licence.

17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.